Уведомление за обстоятелствена проверка за УПИ VІІІ-1155, кв. 107 по плана на град Якоруда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Айше Шукриева Айдарова –  постъпило заявление с № 94.00-4833/13.12.2023г. за недвижим  имот, намиращ се в землището на гр. Якоруда, а именно:

  УПИ VІІІ, с пл. №1155 в кв. 107 по плана на гр. Якоруда, ведно с построените в този имот къща и плевня.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, увеомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”