Уведомление за обстоятелствена проверка за имот: Гараж с идентификатор 00059.32.36.1 в село Аврамово, построен в имот с идентификатор 00059.32.36.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Мустафа Юсуф Юсуф –  постъпило заявление с № 94.00-4953/29.12.2023г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Аврамово, общ. Якоруда, а именно:

Гараж с идентификатор 00059.32.36.1 в село Аврамово, построен в имот с идентификатор 00059.32.36.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

            За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”