Уведомление за обстоятелствена проверка за имот: Втори жилищен етаж и пристройка към къща на два етажа, построени в УПИ ХІІ-82, кв. 5 по плана на с. Конарско, общ. Якоруда.

                          У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

  На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на  Ахмед Юсеинов Кунгьов –  постъпило заявление с № 94.00-108/09.01.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Конарско, общ. Якоруда, а именно:

Втори жилищен етаж и пристройка към къща на два етажа, построени в УПИ ХІІ-82, кв. 5 по плана на с. Конарско, общ. Якоруда.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

            За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”