ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ В ОБЩИНА ЯКОРУДА

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВНИ МЕДИАТОРИ

В ОБЩИНА ЯКОРУДА

Община Якоруда обявява конкурс за избор на здравни медиатори, като необходимите документи за заемане на длъжността са:

  1. Автобиография;
  2. Мотивационно писмо;
  3. Копие от диплом за завършено средно образование;
  4. Заявление по образец.

   Изисквания към кандидатите са:

  • Диплом за завършено средно образование;
  • Принадлежност към местната уязвима етническа общност;
  • Познаването на здравните и социалните проблеми на общността;
  • Комуникативни умения и компютърна грамотност.

Провеждането на конкурса ще бъде в рамките на един ден:

 – Разглеждане на  постъпилите документи от комисия назначена от Кмета на общината;

 – Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Датата и часа за провеждането на конкурса ще бъдат обявени допълнително, след изтичане  на срока за кандидатстване.

 Срок за подаване на документи:

От 11.01.2024 г. до 20.02.2024 г./включително/,  от 08.00 часа до 17:00 часа.

Документите  се подават на фронт офиса на Община Якоруда, находящ се на ул. „Васил Левски” № 1.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

–  Подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

–  Посредничество между уязвимите групи и здравни и социални служби, придружаване;

–  Работа със здравни специалисти  и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

–  Подпомагане при попълване на различни документи;

–  Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Автобиография европейски формат

Заявление

Мотивационно писмо