Уведомление за обстоятелствена проверка за имот: УПИ ІІ – 252, кв. 20 по плана на с. Юруково, ведно с построената на това място „триетажна масивна къща и навес“.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на Исмаил Усаинов Пергьов и Вайда Юсуфова Пергьова – постъпило заявление с № 94.00-183/15.01.2024г. за недвижим  имот, намиращ се в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, а именно:

УПИ ІІ – 252, кв. 20 по плана на с. Юруково, ведно с построената на това място „триетажна масивна къща и навес“.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

            За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”