Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 86101.70.6 в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, м-т „Кору дере“

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

           Производството е по инициатива на Муса Реджеп Дунгьов – постъпило заявление с № 94.00-161/12.01.2024г. за недвижим  имот, намиращ се в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, а именно:

ПИ с идентификатор 86101.70.6 по КККР на с. Юруково, общ. Якоруда, с площ от 559 кв.м., местност „Кору дере“, с НТП нива, категория на земята – девета, при граници: поземлени имоти с номера 86101.70.11, 86101.70.7, 86101.68.243 и 86101.70.5.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”