Уведомление за обстоятелствена проверка за ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 20 /двадесети/ с площ 53 кв.метра /петдесет и три квадратни метра/ в квартал 4 /четвърти/ по плана на село Конарско, община Якоруда. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 21 /двадесет и първи/ с площ 183 кв.метра в квартал 4 /четвърти/ по плана на село Конарско,община Якоруда, заедно с ЖИЛИЩНАТА СГРАДА, построена в гореописания имот

У В Е Д О М Л Е Н И Е

       На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Производството е по инициатива на  Хюсеин Ибрахимов Шондров –  постъпило заявление с № 94.00-137/11.01.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Конарско, общ. Якоруда, а именно:

   ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 20 /двадесети/ с площ 53 кв.метра /петдесет и три квадратни метра/ в квартал 4 /четвърти/ по плана на село Конарско, община Якоруда.

     ПОЗЕМЛЕН ИМОТ пл. № 21 /двадесет и първи/ с площ 183 кв.метра в квартал 4 /четвърти/ по плана на село Конарско,община Якоруда, заедно с ЖИЛИЩНАТА СГРАДА, построена в гореописания имот.

  На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

    В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

            За допълнителна информация:,

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”