Дневен ред на редовно заседание на 09.02.2024 г.

Дневен ред на редовно заседание на 09.02.2024 г. /петък/

 1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда- г-н Мехмед Вакльов;
 2. Предложение с вх. №ОбС-01/03.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно месечните отчисления по чл. 60, ал. 2 т. 1 и т. 2 и чл. 64 от ЗУО за 2024 г. да бъдат изразходвани за закупуване на специализиран автомобил за транспортиране на строителни отпадъци, контейнери за строителни отпадъци, съдове за битови отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания, самоходна метачна машина и дофинансиране на планираните разходи, заложени в План-сметката почл. 66 от ЗМДТ за 2024 г.;
 3. Предложение с вх. №ОбС-03/05.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2023-2027 г.;
 4. Предложение с вх. №ОбС-05/11.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот, придобити от Общината на основание чл. 19 от ЗСППЗЗ на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Владимир Николов Евров;
 5. Предложение с вх. №ОбС-06/15.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на ПУП – изменение на плана за регулация и застрояване и изменение на плана за улична регулация в обхват: поземлен имот с пл. № 1016, кв.41 по плана на град Якоруда и улица между о.т. 208-о.т.209 по плана на град Якоруда с цел образуване на нов УПИ с конкретно предназначение „за жилищностроителство” с възложител г-н Борис Георгиев Кутин;
 6. Предложение с вх. №ОбС-07/17.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2024 г.;
 7. Предложение с вх. №ОбС-08/17.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на Годишен план за паша за стопанската 2024-2025 г.;
 8. Предложение с вх. №ОбС-10/17.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на приложения Списък на маломерните имоти от ОПФ на територията на Община Якоруда – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи с площ на имотите до 10 дка, начин на трайно ползване – ниви и друг вид земеделска земя;
 9. Предложение с вх. №ОбС-11/17.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот, придобит от Общината на основание чл. 19 от ЗСППЗЗ на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Асан Ахмедов Крондев;
 10. Предложение с вх. №ОбС-12/18.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Якоруда за 2023 г. и Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетните и непълнолетните за 2024 г.;
 11. Предложение с вх. №ОбС-13/18.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за учредяване право на ползване на Неджип Мехмед Муртев за устройване на постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, за срок от 10 (десет) години върху част (200 кв.м.) от поземлен имот с идентификатор 87338.614.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Якоруда, с адрес на имота: гр. Якоруда, местност Митилева бара, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, с обща площ на имота 1633 кв.м.;
 12. Предложение с вх. №ОбС-14/22.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот, придобит от Общината на основание чл. 19 от ЗСППЗЗ на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Асан Ибрахимов Юруков;
 13. Предложение с вх. №ОбС-15/22.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот, придобит от Общината на основание чл. 19 от ЗСППЗЗ на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Мустафа Али Медар;
 14. Предложение с вх. №ОбС-16/23.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг относно отдаване под наем на недвижим имот – ПОС на помещение с площ 100.00 кв., находящо се в сграда № 2 в ПИ с пл. № 196, кв. 30 по плана на гр. Якоруда за срок от 5 години;
 15. Предложение с вх. №ОбС-17/23.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг относно отдаване под наем на недвижим имот – ПОС на помещение с площ 100.00 кв., находящо се в сграда № 1 в ПИ с пл. № 196, кв. 30 по плана на гр. Якоруда за срок от 5 години;
 16. Предложение с вх. №ОбС-18/24.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на Ресторант, включващ търговска зала, кухня, санитарни възли и складове с обща площ – 418.00 /четиристотин и осемнадесет/ квадратни метра, заемащ част от партерен етаж на триетажна търговско-административна сграда, находяща се в ПИ с пл. № 1816, включен в УПИ VI, кв. 67 по плана на град Якоруда за срок от 3/три/ години;
 17. Предложение с вх. №ОбС-18/24.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на управление на 2 /два/ бр. стаи с обща площ 36.00 кв. м. и ½ /една втора/ част от коридор на І /първи/ етаж, намиращи се в общинска сграда /ученически пансион /, гр. Якоруда -ПОС– находяща се в кв. 39, парцел ХIV, по плана на гр. Якоруд за срок от 10 /десет/ години на Агенция по заетостта, за нуждите на ДБТ – Разлог, филиал Якоруда;
 18. Предложение с вх. №ОбС-20/29.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на бюджета на Община Якоруда за 2024 г.;
 19. Предложение с вх. №ОбС-21/30.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно отменяне на Решение № 57/Протокол № ОбС – 05/02.05.2023 г.;
 20. Предложение с вх. №ОбС-22/30.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно отменяне на Решение № 56/Протокол № ОбС – 05/02.05.2023 г.;
 21. Предложение с вх. №ОбС-23/30.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС – имот № 468012, находящ се в м. Джурилец, землище на гр. Якоруда за срок от 5 години;
 22. Предложение с вх. №ОбС-24/30.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС – имот № 468011, находящ се в м. Джурилец, землище на гр. Якоруда за срок от 5 години;
 23. Предложение с вх. №ОбС-25/31.01.2024 г. от Управителя на Общинска фирма „Строител2001“ ЕООД относно даване съгласие за продаване на МПС – земеделска и горска техника и лек автомобил марка ВАЗ 2121;
 24. Разни.

24.1. Предложение с вх. №ОбС-26/31.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на помещения (лекарски кабинети), находящи се на първи и втори етаж в сградата на Бивша общинска болница, находяща се в УПИ ХІІ, пл. № 1069, кв. 70 по плана на гр. Якоруда – частна общинска собственост за срок от 3 години;

24.2. Предложение с вх. №ОбС-27/01.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация за образуване на  нови УПИ: I-65 „за жс”, II-65 „за жс”, III-65 „за жс”, IV-65 „за жс”, V-65 „за жс” в нов кв.2 по плана на  местност „Трещеник”, община Якоруда и план за улична регулация за две нови улици по плана на местност „Трещеник”, община Якоруда в обхват ПИ с идентификатори 87338.670.58 и 87338.670.65 по КККР на град Якоруда, община Якоруда с възложител г-жа Авуша Сабри Осман;

24.3. Предложение с вх. №ОбС-28/01.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на проект за ПУП – план за регулация за образуване на  нови УПИ: I-50 „за жс”, II-50 „за жс”, III-50 „за жс”, IV-50 „за жс”, V-50 „за жс”, VI-50 „за жс”, VII-50 „за жс”, VIII-50 „за жс”, IX-50 „за жс”, X-50  „за жс” в нов кв.1 по плана на местност „Трещеник”, община Якоруда и план за улична регулация за нова улица по о.т. 1- о.т. 8 по плана на местност „Трещеник”, община Якоруда в обхват ПИ с идентификатори 87338.670.50, 87338.670.58, 87338.670.63 по КККР на град Якоруда, община Якоруда с възложител г-жа Авуша Сабри Осман;

24.4. Предложение с вх. №ОбС-29/01.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на задание за проектиране на ПУП – план за застрояване в обхват ПИ с идентификатор 86101.28.23 по КККР на село Юруково, община Якоруда;

24.5. Предложение с вх. №ОбС-32/05.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно упълномощаване за актуализиране на заповед за възлагане /Акт за възлагане/ на услугата„ГРИЖА В ДОМА”, на звено „Социални дейности и проекти“ като Услуга от общ икономически интерес за срок до приключване предоставянето на услугата„ГРИЖА В ДОМА”, считано от 01.04.2024 г.

24.6. Предложение с вх. №ОбС-33/07.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно дарение в полза на Община Якоруда от „Лидо – груп“ ЕООД на част от ПИ с идентификатор 87338.627.15, находящ се в м. „Сливина“ – 100 кв.м.;

24.7. Предложение с вх. №ОбС-34/07.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител инж.Цветан Селмединов пазарна оценка на имот – ЧОС, УПИ VI, находящ се в кв.1 по плана на с. Юруково, община Якоруда и упълномощаване Кмета на община Якоруда – Мехмед Вакльов да извърши всички необходими действия по продажбата на земя, частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда /къща/.