Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 32603.889.9901.1, жилищна сграда – многофамилна, брой етажи 3, с площ от 111кв.м, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32603.889.9901 село Смолево, община Якоруда

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

     На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

       Производството е по инициатива на  Исмаил Ахмед Мръкошов –  постъпило заявление с № 94.00-370/31.01.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Смолево, общ. Якоруда, а именно:

     Сграда с идентификатор 32603.889.9901.1, жилищна сграда – многофамилна, брой етажи 3, с площ от 111кв.м, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 32603.889.9901 село Смолево, община Якоруда.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

     В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”