Уведомление за обстоятелствена проверка за ПИ с идентификатор 32603.41.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Смолево, общ. Якоруда, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-718 от 15.10.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот с.Смолево, общ.Якоруда, обл. Благоевград, с площ 1877 кв.м., трайно предназначение на територията – друг вид земеделска земя, начин на трайно ползване, ливада, при съседи: поземлен имот с идентификатор 32603.41.74, поземлен имот с идентификатор 32603.41.73, проектен имот с идентификатор 32603.41.190, поземлен имот с идентификатор 32603.41.80.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на  Сабри Исмаилов Лешков –  постъпило заявление с № 94.00-352/30.01.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Смолево, общ. Якоруда, а именно:

ПРОЕКТЕН ИМОТ с идентификатор 32603.41.192 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Смолево, общ. Якоруда, обл. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-718 от 15.10.2019г. на Изпълнителния директор на АГКК с адрес на поземления имот с.Смолево, общ.Якоруда, обл. Благоевград, с площ 1877 кв.м., трайно предназначение на територията – друг вид земеделска земя, начин на трайно ползване, ливада, при съседи: поземлен имот с идентификатор 32603.41.74, поземлен имот с идентификатор 32603.41.73, проектен имот с идентификатор 32603.41.190, поземлен имот с идентификатор 32603.41.80.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

            В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

            За допълнителна информация:,

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”