Предложение с вх. № ОбС 34 и материали към него

Предложение с вх. № ОбС 34 и материали към него