Протоколи от заседания на постоянни комисии

Комисия по градоустройство…..

Комисия по здравеопазване…

Комисия по местно самоуправление…

Комисия по образование….

Комисия по опазване…

Комисия по финанси….