Изменение на чл. 33 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Покана за изразяване на мнения и становища относно измененение на чл. 33 от Наредбата за реда на придобиване ..ОС

Предварителна оценка на въздействието

Предложение относно измененение на чл. 33 от Наредбата за реда на придобиване ..ОС