Заповед за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на помощение находящо се в сграда № 2 в ПИ с пл. № 196, кв.30 по плана на град Якоруда

Заповед 32