Дневен ред на редовно заседание на 29.02.2024 г. /четвъртък/

Дневен ред на редовно заседание на 29.02.2024 г. /четвъртък/

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда- г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-09/17.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на приложените Списъци на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на Община Якоруда и даване съгласие за тяхното отдаване под наем без търг или конкурс;
  3. Предложение с вх. №ОбС-37/16.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно определяне на Кмета на общината да присъства, да изразява становища и да гласува за приемане на решения на заседанията на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград;
  4. Предложение с вх. №ОбС-38/19.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на помещение с площ 135 кв. м. – ПОС, намиращо се в приземния етаж на сградата на Народно читалище „Светлина 1907“ гр. Якоруда, кв. 67, пл. № 749, парцел IV по плана на гр. Якоруда за срок от 3 години;
  5. Разни.