Актуален дневен ред за редовно заседание на ОбС на 29.02.2024 г.

 1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
 2. Предложение с вх. №ОбС-43/27.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно изменяне на Списъка с пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване, представляващ Приложение № 4 към Годишен план за паша за стопанската 2024-2025 г., приет с Решение № 07/Протокол № ОбС – 01/09.02.2024 г.;
 3. Предложение с вх. №ОбС-09/17.01.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на приложените Списъци на свободните пасища, мери и ливади от ОПФ на територията на Община Якоруда и даване съгласие за тяхното отдаване под наем без търг или конкурс;
 4. Предложение с вх. №ОбС-37/16.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно определяне на Кмета на общината да присъства, да изразява становища и да гласува за приемане на решения на заседанията на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Благоевград;
 5. Предложение с вх. №ОбС-38/19.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за откриване на процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на помещение с площ 135 кв. м. – ПОС, намиращо се в приземния етаж на сградата на Народно читалище „Светлина 1907“ гр. Якоруда, кв. 67, пл. № 749, парцел IV по плана на гр. Якоруда за срок от 3 години
 6. Предложение с вх. №ОбС-40/22.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
 7. Предложение с вх. №ОбС-41/22.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно предоставяне на безвъзмездно право на управление на 9 /девет/ бр. стаи с обща площ 229.70 кв. м, коридор и санитарни възли, намиращи се в имот – частна общинска собственост, представляващ втори етаж от сграда, находяща се в УПИ I-46, кв. 54 по плана на гр. Якорудаза срок от 10 /десет/ години на ОДМВР – Благоевград, за нуждите на ПУ – Якоруда;
 8. Предложение с вх. №ОбС-42/23.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имоти на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи /възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Алия Салихов Манзурски, върху следните поземлени имот;
 9. Предложение с вх. №ОбС-44/28.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на изменение в чл. 33 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Якоруда;
 10. Предложение с вх. №ОбС-45/28.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за поставяне на преместваем търговски обект, обозначен съответно с петно № 3 – с размери 20×10 м. и застроена площ 200 кв.м. с местонахождение УПИ IX, кв.63 по плана на град Якоруда въз основа на схема за поставяне одобрена от Главния архитект на Община Якоруда;
 11. Предложение с вх. №ОбС-46/28.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за поставяне на преместваеми търговски обекти, обозначени съответно с петно № 1 – с размери 2×2 м. и застроена площ 4 кв.м. и петно № 2 с размери 5×3 м. и застроена площ 15 кв.м., разположени пред сграда № 14 с местонахождение УПИ IX, кв.63 по плана на град Якоруда, община Якоруда, въз основа на схема за поставяне одобрена от Главния архитект на Община Якоруда;
 12. Предложение с вх. №ОбС-47/28.02.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на задание за проектиране на ПУП – план за изменение на улична регулация от о.т.105а до о.т.106 и образуване на нова улица с о.т. 148 – о.т.148а по плана на град Якоруда, община Якоруда с възложител г-н Джемал Мехмед Шуган
 13. Разни