Обява за работно място за длъжността Обществен възпитател към МКБППМН

ОБЯВА

        Община Якоруда обявява едно свободно работно място за длъжност Обществен възпитател към МКБППМН за пробен период – 6 /шест/ месеца.

 Общи изисквания

o   умение за работа в екип;

o   кандидатите не трябва да са осъждани, както и да не са в съдебно производство;

o   физически и психически здрави в трудоспособна възраст лица,  които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от КСО;

o   опит в социалната сфера;

o   много добра компютърна грамотност;

o   добри умения за общуване;

o   опит и умения за работа с деца;

1.1. Изисквания към кандидатите за длъжността

1. За обществени възпитатели се определят лица с необходимата квалификация /юрист, социолог, психолог, педагог и други с педагогическа подготовка/, опит и умения за работа с деца.

2. Обществените възпитатели трябва да бъдат неосъждани, с висок морал и добро име в обществото, да не участват в общности с асоциална насоченост.

 

Информация за длъжността

– Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от местната комисия малолетни или непълнолетни.

– В зависимост от професионалната си квалификация, общественият възпитател може да дава консултации по конкретни проблеми, включително в консултативните кабинети, центровете за социална превенция, телефони на доверието и други помощни органи на МКБППМН.

-Общественият възпитател взаимодейства с родителите, инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, психолози, социални работници, лекари, специализираниинституции, неправителствени организации.

-Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от местните комисии за БППМН, от полицията, от други органи във връзка със спазването на нормативни актове, касаещи малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, 7 и 8.

 

Необходими документи за кандидатстване

– Заявление до Кмета на общината/по образец/;

– Документ за самоличност (за справка);

– Професионална автобиография (CV).

– Копие от диплом за завършено образование.

– Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит-трудова книжка или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж;

Копията на представените документи следва да са ясни и четливи, заверени с подписа на кандидата и текст „Вярно с оригинала“.

Срок за подаване на документите – от 29.02.2024г. до 29.03.2024г. –включително

Място на подаване на документите: Документите за кандидатстване се подават на фронт-офиса на Община Якоруда,ул.“Васил Левски“ № 1,всеки работен ден от 08.00часа до 17.00 часа.

Подборът на кандидатите, подали заявления,  ще се проведе на два етапа- подбор по докумунти и  чрез събеседване с кандидатите

Подборът на кандидатите ще се извърши от назначена със Заповед на Кмета на община Якоруда комисия за подбор, чрез преценка на качествата на кандидатите, за което Комисията съставя писмен Протокол и го представя на Кмета на общината за утвърждаване.

Резултатите от подбора се обявяват на интернет-страницата на община Якоруда и на таблото за информация в двудневен срок от утвърждаване на Протокола за класиране на кандидатите от Кмета на общината.

Повече информация може да получите всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа във фронт – офиса в Община Якоруда или при секретаря на МКБППМН Суат Кунгьова

 

 

МЕХМЕД ВАКЛЬОВ

Кмет на община Якоруда