Заповед № 41 от 01.03.2024 г. за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на помещение в сграда 1 в ПИ с пл.№ 196, кв. 30

заповед-41