УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

    Производството е по инициатива на  Сабри Мехмедов Фръндев – постъпило заявление с № 94.00-985/20.03.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на село Черна Места, общ. Якоруда, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 160 в кв. 16 по плана на село Черна Места с площ от 1925 кв. м. при съседи – улица, УПИ IV пл. № 161 и ПИ пл. № 162

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

  За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”