Предложение с вх. № 60 и материали към него от 26.03.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Кмета на община Якоруда Мехмед Вакльов

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б. ал. 1 от Закона за устройство на територията, и във връзка с постъпило заявление с наш вх. № 9400-603/ 22.02.2024 г. от Дунка Сабри Ислям и Везула Джемал Ислям, моля да разгледате и подложите на гласуване следното

Предложение с вх. № 60 от 26.03.2024 г.

Материали към Предложение с вх. № 60 от 26.03.2024 г.