Заповед №75

Да се открие процедура за провеждане на неприсъствен публичен търг за отдаване под наем на помещение, находящо се в приземния етаж на сградата на Народно Читалище „Светлина – 1907“ – гр. Якоруда, находяща се в кв. 67, пл. №749, парцел IV по плана на гр. Якоруда за срок от 3 г. Помещението ще се използва за извършва на търговска дейност

Заповед №75

Заповед 94