Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Якоруда

НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Якоруда

Проект на Наредба за реда и начина ОФП

Покана за изразяване на мнения, становища и мотиви

Предварителна оценка на въздействието Наредба за реда и начина ОФП