Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет

На основание чл. 27, ал. 1а, чл. 28, ал. 1 и ал. 4, чл. 29, ал. 2, чл. 48а от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация обнародван в Държавен вестник брой 8 от 26.01.2024 година, Общински съвет-Якоруда

РЕШИ:

 

Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда както следва:

Покана за изразяване на мнения, становища и мотиви относно изм. и допълнения на Правилник

Предварителна оценка на въздействието

Предложение с вх. № 61 от 02.04.2024 г. относно изм. и допълнения на Правилник