УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на Салих Мехмед Сакатали – постъпило заявление с № 94.00-1144/01.04.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището в гр. Якоруда, общ. Якоруда, а именно:

1 . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 86101.109.36 с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-721/15.10.2019г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение, адрес на поземления имот град Якоруда, местност „ТЕПЕТО“, с площ от 1538кв.м. трайно предназначение на територията – ЗЕМЕДЕЛСКА, начин на трайно ползване – НИВА.

2 . ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 87338.26.4 гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-722/15.10.2019г. на Изп. директор  на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение, адрес на поземления имот гр. Якоруда, местност „ЧЕСНА“ , с площ 1410кв.м. трайно предназначение на територията – НИВА.

3 .ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 87338.26.2 гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-722/15.10.2019г. на Изп. директор  на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот – няма данни за изменение, адрес на поземления имот гр. Якоруда, местност „ЧЕСНА“ , с площ 1924кв.м. трайно предназначение на територията – НИВА.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”