Предложение с вх. № 63 от 03.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Кмета на община Якоруда Мехмед Вакльов

  На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.4 от Законa за общинската собственост и във връзка с чл.10в, ал.2, т.2 от Закона за водите, Общински съвет-град Якоруда.

Материали към Предложение с вх. № 63 от 03.04.2024 г.

Предложение с вх. № 63 от 03.04.2024 г.