УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация …

Прочети

Обявление – ПУП ПЗ – Маневото

Общинска администрация град Якоруда на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията обявява Подробен устройствен план – План за застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 87338.101.171 по КККР на град Якоруда, местност „Маневото“, община Якоруда

Прочети