УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на  Юнуз Сабриов Мекльов – постъпило заявление с № 94.00-1209/05.04.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, а именно:

УПИ VII пл. № 1685 в кв. 103 по плана на град Якоруда, с площ от 527 кв. м., ведно с построената на това място ВТОРОСТЕПЕННА СГРАДА /плевня/.

 На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:,

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”