УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на  Юнуз Юнуз Кунч – постъпило заявление с

№ 94.00-1242/08.04.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на гр. Якоруда, общ. Якоруда, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87338.105.114 град Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени с Заповед РД-18-722/15.10.2019г. на изпълнителния директор на АГКК. Адрес на поземления имот местността „МАНАШИЦА“ , с площ от 2399 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА

 На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:,

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”