УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на Реджеп Ибрахимов Бичков – постъпило заявление с № 94.00-1256/09.04.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Бел Камен, общ. Якоруда, а именно:

СГРАДА С ПРОЕКТЕН ИДЕНТИФИКАТОР № 03561.37.12.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри  с. Бел Камен, община Якоруда, обл. Благоевград, одобрени със Заповед № РД-18-716/15.10.2019г. на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес на сградата: с. Бел Камен, общ. Якоруда, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 03561.37.12.1 с предназначение: Друг вид сграда за обитаване, брой етажи: 2, с площ от 116,00 кв. м. ведно със съответните идеални части от правото на строеж върху имота.

 На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:,

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”