Предложение с вх. № 68 от 16.04.2024 г. и материали към него

ОТНОСНО: Промяна предназначението на земеделски земи общинска собственост в горски територии

Предложение с вх. № 68 от 16.04.2024 г.

ДОКЛАДНА към Предложение с вх. № 68 от 16.04.2024 г.

Материали към Предложение с вх. № 68 от 16.04.2024 г.