Предложение с вх. № 74 от 22.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Касъм Вакльов

     

             Уважаеми господин Председател,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с постъпило Заявление с вх. № 94.00-1399 от 19.04.2024 година от ………………………………………., жител на община Якоруда, село Юруково,  моля да разгледате и подложите на гласуване следното

Предложение с вх. № 74 от 22.04.2024 г.