Предложение с вх. № 77 от 22.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

  

      Уважаеми господин Председател,

      Уважаеми дами и господа общински съветници,

       На основание чл.21, ал1, т.11от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и във връзка със заявление с вх. № 9400-1023 / 25.03.2024г. от г-жа Неджибе Мустафова Сирачка,  г-н Юсеин Али Вейсал и г-н Мустафа Мехмед Атип, моля да разгледате и подложите на гласуване следното

Предложение с вх. № 77 от 22.04.2024 г.

Материали към Предложение с вх. № 77 от 22.04.2024 г.