Предложение с вх. № 78 от 22.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Касъм Вакльов

     

 

            Уважаеми господин Председател,

            Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

        На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с предоставяне на еднократна помощ на зрелостници, които са загубили родител/и /сирак/, жители на община Якоруда,  моля да разгледате и подложите на гласуване следното

Предложение с вх. № 78 от 22.04.2024 г.