У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на  Шефкет Джемал Сакалдаш –  постъпило заявление с № 94.00-1460/24.04.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 86101.26.8, село Юруково, община Якоруда, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-721 от 15.10.2019г. на изп. д. на АГКК. Адрес на имота – село Юруково, местност „Каменако“, площ 2378 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, категория 8.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:,

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”