Актуализиране на дневния ред

Дневен ред на редовно заседание на Общински съвет на 29.04.2024 г. понеделник от 17:00 ч.

 1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
 2. Предложение с вх. №ОбС-60/26.03.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на задание за проектиране на ПУП -изменение на План за регулация с цел изменение на поземлени имоти с идентификатор 87338.671.52, 87338.671.12 и 87338.671.13, местност „Трещеник”, землище на гр. Якоруда, община Якоруда;
 3. Предложение с вх. №ОбС-63/03.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно предаване на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД град Благоевград на „Канал” с дължина 130,00 м., преминаващ през поземлени имоти с идентификатори: 86101.28.2, 86101.28.25, 86101.28.22, 86101.28.10 по КККР на село Юруково, община Якоруда, област Благоевград;
 4. Предложение с вх. №ОбС-68/16.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за провеждане на административно производство за промяна предназначението на земеделски територии в горски територии по реда на чл. 81 от Закона за горите за поземлени имоти с идентификатори:87338.595.61,     00059.17.8,      87338.700.68,       32603.22.11,   87338.706.41, 03561.28.34

  87338.595.138,   87338.445.24,         87338.595.45, 32603.48.1,     03561.27.46,   03561.17.23

  87338.587.350,   87338.434.39,         87338.581.199,           00059.14.40,   03561.27.42,   03561.54.7

  87338.710.26,     87338.1.94, 87338.713.33, 00059.15.27,   03561.28.32,   38220.37.46

  87338.463.33,     87338.712.2,           87338.463.36, 03561.25.20,   38220.37.39,

  по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Якоруда, собственост на Община Якоруда.

 5.  Предложение с вх. №ОбС-70/18.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на актуализацията в поименен списък за капиталови разходи за 2024 г. по обекти и източници на финансиране;
 6. Предложение с вх. №ОбС-71/18.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Ахмед Мехмедов Исприянов;
 7. Предложение с вх. №ОбС-72/18.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на Система от мерки относно безопасност на движението по пътищата за предпазване на служителите и работниците на Община Якоруда;
 8. Предложение с вх. №ОбС-73/22.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно отпускане на еднократна финансова помощ, необходима за лечение с инвитро процедура;
 9. Предложение с вх. №ОбС-74/22.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно отпускане на еднократна финансова помощ, необходима за лечение с инвитро процедура
 10. Предложение с вх. №ОбС-75/22.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на Проект за изменение на Общия устройствен план на община Якоруда, приет с Решение № 65/Протокол № ОбС-04/08.06.2018 г. на Общински съвет – Якоруда, в обхват поземлен имот с идентификатор 00059. 31.2 по КККР на село Аврамово, община Якоруда, с цел предвиждане за предимно производствена зона;
 11. Предложение с вх. №ОбС-76/22.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на задание за ПУП – частично изменение на плана за улична регулация и дворищна регулация с възложители Муса Рефат Шольов и Рефат Асан Шол;
 12. Предложение с вх. №ОбС-77/22.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на задание за ПУП – план за застрояване за разделяне на имот с идентификатор 86101.27.11 на 3 нови имота с идентификатори 86101.27.29, 86101.27.30, 86101.27.31 по КККР на с. Юруково и промяна предназначението на новообразуваните имоти от „нива“ в „за жилищно строителство“;
 13. Предложение с вх. №ОбС-78/22.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно отпускане на финансови помощи на абитуриенти – сираци;
 14.  Разни.
  • Предложение с вх. №ОбС-79/25.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно актуализиране на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
  • Предложение с вх. №ОбС-80/25.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител инж. Цветан Селмединов пазарна оценка на следния недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ V, кв.19 по плана на с. Юруково, община Якоруда и упълномощаване Кмета на община Якоруда – Мехмед Вакльов да извърши всички необходими действия по продажбата на земя, частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда /къща/,