Предложение с вх. № 79 от 25.04.2024 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

 

 

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 8, ал.9 от ЗОС и чл.5 ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Якоруда, моля да разгледате и подложите на гласуване следното:

Предложение с вх. № 79 от 25.04.2024 г.