Предложение с вх. № 80 от 25.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

 Мехмед Касъм Вакльов    

  

          Уважаеми господин Председател,

         Уважаеми дами и господа общински съветници,

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.37а от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – гр. Якоруда и във връзка с постъпило заявление с вх. № 94.00-612/23.02.2024 год. от Салих Сабри Еланчев, моля да разгледате и подложите на гласуване следното:

Предложение с вх. № 80 от 25.04.2024 г.

Материали към предложение с вх№ 80 от 25.04.2024г