У В Е Д О М Л Е Н И Е

У В Е Д О М Л Е Н И Е

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на  Мехмед Джемал Абгьов –  постъпило заявление с № 94.00-1480/25.04.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, а именно:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 86101.68.63, село Юруково, местност „Кору дере“, с площ 2693, трайно предназначение – пасище, категория на земята – 9.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:,

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”