УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на Мехмед Мустафов Муратов – постъпило заявление с № 94.00-1572/07.05.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището в гр. Якоруда, общ. Якоруда, а именно:

 Поземлен имот с проектен идентификатор № 87338.581.262, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Якоруда, общ. Якоруда, местност СТОФРИЧЕНЕ,  с площ на имота 2 837 кв. м., вид територия: Земеделска, категория: 10 /десета/, с начин на трайно ползване: Нива

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”