О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

от Петя Иванова Татарска,

Разлог, 2760, ул. „Родопи“ № 2, в качеството си на управител на „ПИРИН ИНВЕСТ“ ООД

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, в качеството си на възложител, обявява „Изменение на ОУП на община Якоруда с обхват имот с идентификатор 0005.31.2, местност „Гайгьова махала“ по КККР на с.Аврамово, община Якоруда, област Благоевград.

Проектът е изложен в отдел“ТСУ“ при Община Якоруда и всички заинтересовани могат да го прегледат и недоволните да направят писмени възражения в 14 /четиринадесет/ дневен срок.

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.04.2024г., от 13.00 в залата на общински съвет в сградата на Община Якоруда.

 

Възложител:………………

/Петя Татарска

Управител – „Пирин Инвест“/