УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26 от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на Реджеп Джемал Медар –  постъпило заявление с № 94.00-1582/08.05.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището на с. Юруково , общ. Якоруда, а именно:

 1.СГРАДА с ИДЕНТИФИКАТОР 86101.29.25.1 м. „Тлако“ с. Юруково, разположена в имот 86101.29.25 със застроена площ от 111 кв. м., брой етажи – 2, предназначение – жилищна сграда – еднофамилна.

 2.СГРАДА с идентификатор 86101.28.25.2 м. „Тлако“, разположена в имот 86101.29.25 със застроена площ от 74 кв. м., брой етажи – 1, предназначение – хангар, депо и гараж.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

 

9 За допълнителна информация:,

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”