СПРАВКА относно постъпили предложения по проект за изменение и допълнение на Правилника

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда

СПРАВКА относно постъпили предложения относно Правилник за орг. на ОбС