СПРАВКА относно постъпили предложения по проект на Наредба

СПРАВКА

ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Якоруда

СПРАВКА относно постъпили предложения Наредба… за помощи