УВЕДОМЛЕНИЕ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на Мехмед Мохарем Еручки – постъпило заявление с № 94.00-1628/10.05.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището в гр. Якоруда, общ. Якоруда, а именно:

 ½ ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV пл. № 555 в кв. 14 по плана на град Якоруда с площ от 354кв. м., при съседи-улица, улица, УПИ III ПЛ. № 553 и УПИ V пл. 551, ведно с ½ ид. ч. от къщата, обособена като самостоятелно жилище с отделен вход откъм ул. „ Св. Св. Кирил и Методий“

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”