Предложение с вх. № 85 от 14.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

            Уважаеми господин Председател,

           Уважаеми дами и господа общински съветници,

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка с  чл. 56  от Закона за устройство на територията, моля да разгледате и подложите на гласуване следното

Предложение с вх. № 85 от 14.05.2024 г.

Материали към Предложение с вх. № 85 от 14.05.2024 г.