Уведомление

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

На основание чл. 26  от Административно – процесуалния кодекс, Община Якоруда обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба – декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка:

Производството е по инициатива на Алия Юсеин Лишев – постъпило заявление с № 94.00-1671/14.05.2024г. за недвижим имот, намиращ се в землището в гр.Якоруда, общ. Якоруда, а именно:

       ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор  87338.510.2 гр. Якоруда, общ. Якоруда, обл. Благоевград, адрес на имота – гр. Якоруда, местност „ДРАГИОВЕЦ“, площ от 282кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – НИВА.

На основание чл. 34, ал.3 от АПК в 7 /седем/ – дневен срок от поставянето на таблото за обявления в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда, може да правите писмени искания и възражения.

В изпълнение на АПК, уведомлението да се постави на таблото за обявление в сградата и на Интернет страницата на Община Якоруда.

За допълнителна информация:

Тел. 07442/32-32

Отдел „ОС и ОП”