Дневен ред за редовно заседание на ОбС на 23.05.2024 г. от 17 ч.

  1. Питания на общинските съветници към Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов;
  2. Предложение с вх. №ОбС-61/02.04.2024 г. от Председателя на Общински съвет-Якоруда – Ибрахим Карафеиз относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Якоруда, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Якоруда;
  3. Предложение с вх. №ОбС-62/03.04.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно приемане на Наредба за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Якоруда;
  4. Разглеждане на Заповед № ОА-АК-122/08.05.2024 год. с вх. № ОбС 81/10.05.2024 г. от Областен управител на област с административен център – гр. Благоевград, относно върнато Решение № 63 от Протокол №ОбС-04/29.04.2024 год.;
  5. Предложение с вх. №ОбС-86/14.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;
  6. Предложение с вх. №ОбС-82/13.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител инж. Петър Тигалонов  пазарна оценка на ПИ с идентификатор 81850.12.4  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черна Места, община Якоруда и даване съгласие за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба на горепосочения имот;
  7. Предложение с вх. №ОбС-83/13.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно одобряване на изготвената от независим лицензиран оценител инж. Петър Тигалонов  пазарна оценка на ПИ с идентификатор 81850.6.10  по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Черна Места, община Якоруда и даване съгласие за провеждане на неприсъствен публичен търг за продажба на горепосочения имот;
  8. Предложение с вх. №ОбС-84/13.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие за предоставяне на имот на Общинска служба по земеделие град Якоруда за възстановяване правото на собственост в съществуващи/възстановими стари реални граници и да прецени, дали окончателното решение ще е за възстановяване правото на собственост или решение, с което се отказва да се възстанови правото на собственост на наследниците на Георги Илиев Сарин;
  9. Предложение с вх. №ОбС-85/14.05.2024 г. от Кмета на Община Якоруда – г-н Мехмед Вакльов относно даване съгласие да бъде поставен преместваем търговски обект, обозначен съответно с петно № 4 – с размери 3×5 м. и застроена площ 15 кв.м. с местонахождение УПИ IX, кв.63 по плана на град Якоруда, община Якоруда, въз основа на схема за поставяне одобрена от Главния архитект на Община Якоруда;
  10. Разни.