Предложение с вх. № 76 от 22.04.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

Мехмед Вакльов

       Уважаеми господин Председател,

      Уважаеми дами и господа общински съветници,

       На основание чл.21, ал1, т.11от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и ал.5 и чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и във връзка със заявление с вх. № 9400-509 (2) / 27.03.2024г. от г-н Муса Рефат Шольов  и г-н Рефат Асан Шол, моля да разгледате и подложите на гласуване следното

Предложение с вх. № 76 от 22.04.2024 г.

Материали към Предложение с вх. № 76 от 22.04.2024 г.