Предложение с вх. № 91 от 16.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на Община Якоруда

Мехмед Вакльов

        Уважаеми господин Председател,

        Уважаеми дами и господа общински съветници,

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  &27, ал.2 т.1 от ПЗР към ЗИД  на ЗСПЗЗ, чл.45ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и във връзка с постъпило искане с вх. № 04.05-45/14.05.2024 год. от Айша Ибрахим Мисанкова представител на наследници на Мустафа Ибрахим Кунгьов чрез Общинска служба по земеделие – Якоруда за предоставяне на имоти, придобити от Общината по чл.19 от ЗСПЗЗ, моля да разгледате и подложите на гласуване следното:

Предложение с вх. № 91 от 16.05.2024 г.

Материали към Предложение с вх. № 91 от 16.05.2024 г.