Предложение с вх. № 93 от 21.05.2024 г. и материали към него

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Кмета на община Якоруда

                                                               Мехмед Касъм Вакльов

              Уважаеми господин Председател,

             Уважаеми Дами и Господа Съветници,

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35, ал.1 от ЗОС,  чл.31, ал.1, т.1, чл.32,  ал.3 и чл. 37, ал.1 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Якоруда,  моля да разгледате и подложите на гласуване следното:

Предложение с вх. № 93 от 21.05.2024 г.

Материали към Предложение с вх. № 93 от 21.05.2024 г.